Të akredituar ndërkombëtarisht
Të akredituar ndërkombëtarisht

 • Institucion laik dhe jofitimprurëse
 • Gjuha shqipe e integruar në program
 • Edukim ndërkombëtar i rangut të parë në Kosovë që nga viti 2004, akredituar nga AdvancED
 • Kurrikulë e bazuar në Common Core me instruksione në gjuhën Angleze si dhe gjuhën Frënge si gjuhë të dytë
 • Edukim parashkollor i bazuar në Montessori
 • Në proces të aplikimit për të marrë statusin e shkollës IB - International Baccalaureate 

 

Mësimdhënës të kualifikuar
Mësimdhënës të kualifikuar

 • Mësimdhënës vendorë dhe nderkombëtar
 • Mësimdhënës të kualifikuar në fëmijërinë e hershme dhe lëndë të veçanta
 • Programe vjetore të zhvillimit profesional të stafit që të zgjerohen aftësitë dhe njohuritë e tyre
 • Mësimdhënësit tanë shkëmbejnë praktikat më të mira me shkollat tjera anëtare të CEESA
 • Mësimdhënës të trajnuar për të dhënë ndihmën e parë

 

Ndërtesë dhe ambiente moderne të të mësuarit
Ndërtesë dhe ambiente moderne të të mësuarit

 • Ndërtesa e re e shkollës së mesme të ulët (hapja ne shtatorit 2017) e ndërtuar sipas parimeve me në qendër nxënësin.
 • Vendndodhja e arritshme larg nga qendra e qytetit që siguron ajër të pastër dhe mjedis të sigurt
 • Kabinete të veqanta duke përfshirë kabinet të informatikës, laborator shkencor, dhe bibliotekë.
 • Klasat parashkolore me hapësira të mëdha dhe stimuluese
 • Shërbim i transportit të nxënësve
 • Ambiente të brendshme dhe te jashtme sportive
 • Mensë shkollore

 

Sukses për çdo nxënës
Sukses për çdo nxënës
 • Programi ESL për nxënësit që nuk flasin anglisht për të rritur aftësitë e tyre gjuhësore
 • Ambient me në qendër nxënësin me fokus zhvillimin tërësor të tij.
 • Vlerësim të Standardizuar të Përparimit Akademik - MAP (Measure of Academic Progres) për të matur saktësisht progresin e secilit nxënës
 • Testimi i standardizuar DRA (Development Reading Assessment) për të përcaktuar nivelin mësimor të leximit
 • Psikolog të shkollës
 • Shumë aspekte të Edukimit Fizik me kurrikulë që përfshinë: not, gjimnastikë, dhe sporte të ndryshme
 • Program të pasur të aktiviteteve pas shkollës, përfshirë sport, art, shëndet, gjuhë...

 

Komunitet Vendor & Ndërkombëtar
Komunitet Vendor & Ndërkombëtar
 • Më shumë se 130 nxënës vendorë & ndërkombëtarë nga vende të ndryshme
 • Tranzicion i lehtë dhe mbështetje për nxënësit e rinj si dhe ata që përfundojnë shkollën
 • Mjedis i larmishëm dhe gjithëpërfshirës
 • Bordi Visionar i qeverisur nga një Kuvend i përgjithshëm i prindërve dhe mësuesve
 • Komunitet aktiv dhe të angazhuar që promovon ndërveprime me kulturën vendore
 • PTA energjik me shumë aktivitete të organizuara nga prindërit