Të akredituar ndërkombëtarisht
Të akredituar ndërkombëtarisht

   •       Institucion laik dhe jofitimprurëse

     •       Gjuha shqipe e integruar në program

     •       Edukim ndërkombëtar i rangut të pare në Kosovë që nga viti 2004 , akredituar nga AdvancED

     •       Kurrikulë e bazuar në Common Core me instruksione në gjuhën Angleze si dhe gjuhën Frënge si gjuhë të dytë

     •       Edukim parashkollor i bazuar në Montessori

     •       Në proces të aplikimit për të marrë statusin e shkollës IB - International Baccalaureate 

Mësimdhënës të kualifikuar
Mësimdhënës të kualifikuar

    •       Mësimdhënës vendorë dhe nderkombëtar

    •       Mësimdhënës të kualifikuar në fëmijërinë e hershme dhe lëndë të veqanta

    •       Programe vjetore të zhvillimit profesional të stafit  që të zgjerohen aftësitë dhe njohuritë e tyre

    •       Mësimdhënësit tanë shkëmbejnë praktikat më të mira me shkollat  tjera anëtare të CEESA

    •       Mësimdhënës të trajnuar për të dhënë ndihmën e parë 

Ndërtesë dhe ambiente moderne të të mësuarit
Ndërtesë dhe ambiente moderne të të mësuarit

    •       Ndërtesa e re e shkollës së mesme të ulët (hapja ne shtatorit 2017) e ndërtuar sipas parimeve me në qendër nxënësin.

    •       Vendndodhja e arritshme larg nga qendra e qytetit që siguron ajër të pastër dhe mjedis të sigurt

    •       Kabinete të veqanta duke përfshirë kabinet të informatikës, laborator shkencor, dhe bibliotekë.

    •       Klasat parashkolore me hapësira të mëdha dhe stimuluese

    •       Shërbim i transportit të nxënësve

    •       Ambiente të brendshme dhe te jashtme sportive

    •       Mensë shkollore 

Sukses për çdo nxënës
Sukses për çdo nxënës

 •       Programi ESL për nxënësit që nuk flasin anglisht për të rritur aftësitë e tyre gjuhësore

   •       Ambient me në qendër nxënësin me fokus zhvillimin tërësor të tij.

   •       Vlerësim të Standardizuar të Përparimit Akademik - MAP  (Measure of Academic Progres)  për të matur saktësisht progresin e secilit      nxënës

   •       Testimi i standardizuar DRA (Development Reading Assessment) për të përcaktuar nivelin mësimor të leximit

   •       Psikolog të shkollës

   •       Shumë aspekte të Edukimit Fizik me kurrikulë që përfshinë: not, gjimnastikë, dhe sporte të ndryshme

   •       Program të pasur të aktiviteteve pas shkollës, përfshirë sport, art, shëndet, gjuhë, ...

Komunitet Vendor & Ndërkombëtar
Komunitet Vendor & Ndërkombëtar

     •       Më shumë se 130 nxënës vendorë & ndërkombëtarë nga vende të ndryshme.

     •        Tranzicion i lehtë dhe mbështetje për nxënësit e rinj si dhe ata që përfundojnë shkollën.

     •        Mjedis i larmishëm dhe gjithëpërfshirës.

     •       Bordi Visionar i qeverisur nga një Kuvend  i përgjithshme i prindërve dhe mësuesve

     •        Komunitet aktiv dhe të angazhuar që promovon ndërveprime me kulturën vendore

     •        PTA energjik me shumë aktivitetete të organizuara nga prindërit