Këshilli i Drejtorëve në Shkollën ILG

Këshilli i Drejtorëve në Shkollën ILG

Këshilli i Shkollës ILG  është i ngarkuar me përcaktimin e politikave. Drejtori Ekzekutiv është i ngarkuar me menaxhimin dhe administrimin në përputhje me ligjin dhe statusin e Shkollës ILG

Këshilli vepron në bazë të një kodit të sjelljes që reflekton vlerat e shkollës,dhe thekson interesat më të mira të nxënësve. Të arriturat e nxënësve janë shqetësimet primare të këshillit. Qëndrueshmëria e përgjithshme e shkollës udhëzon çdo vendim të këshillit.
 

Këshilli i Shkollës ILG përbëhet nga 7 prindër të zgjedhur, drejtori i shkollës dhe nga një përfaqësues të zgjedhur të personelit. Anëtarët e zgjedhur të këshillit janë vullnetarë. Të gjithë anëtarët e Kuvendit të Shkollës ILG nuk bëjnë pjesë në personelin arsimor, por mund të marrin pjesë në zgjedhjen e Këshillit të Kuvendit në mbledhjet e rregullta. Këshilli nga anëtarët zgjedh një kryesues, një zëvendëskryetar, një sekretar dhe një arkëtar.  

Këshilli është përgjegjës, dhe duhet të raportojnë për komunitetin shkollor lokal dhe në Ministrinë e Arsimit. Këshilli përditëson komunitetin e shkollës në lidhje me aktivitetet në mbledhjet e rregullta dhe në buletin.

Këshilli mblidhet rregullisht gjatë vitit akademik, të paktën një herë në muaj. Për hulumtim gjithëpërfshirës dhe detyrat elaborative, Këshilli i Drejtorëve i raporton Këshillit për Informacione ose Vendime.

Komisionet e këtij viti janë:

 •      Politikat
 •      Financat
 •      Informim të opinionit
 •      Akreditimi

Vendet të lira në Këshill

Shkolla ILG përbëhet nga një këshill i larmishëm të cilët me një anëtarësim kolektivish gëzon aftësitë e nevojshme për t'iu përgjigjur përgjegjësive që i janë besuar në të.
 

Aktualisht, Këshilli i Shkollës ILG ka hapur tre pozita. Ju lutem kontaktoni: info@ilg-ks.org për të pranuar formën e emërimit.

Planifikimi Strategjik

Këshilli është përgjegjës për zhvillimin e Planit Afatgjatë Strategjik të Shkollës ILG me pjesëmarrjen e palëve të Shkollës ILG. Plani Strategjik është në përputhje me Misionin,Vizionin dhe Pasqyrat e Vlerave; dhe fokusohet në mësimin dhe mirrëqenien e nxënësve. Bazuar në Planin Strategjik, Këshilli i Shkollës ILG zhvillon Planet e veta vjetore për përmirësimin e Shkollës që gjejnë pasqyrimin në buxhetet vjetore.

Politika

Këshilli i Drejtorëve të Shkollës ILG është i ngarkuar me përcaktimin e politikave, menaxhimin dhe administrimin e përgjithshëm të Shkollës ILG  në përputhje me ligjin dhe statutin e Shkollës ILG. Hartimi i rregullave shkollore janë shqyrtuar dhe miratuar nga Komisionet e  Këshillit dhe anëtarëve të personelit të shkollës.Hartimi i rregullave janë shqyrtuar dhe miratuar nga këshilli. Hartimi dhe rishikimi i proceseve politike ndjekin qasjen e përbashkët me fazat e zhvillimit të politikave.

Miratimi dhe Hartimi i Rregullave:

 • Kodi i Sjelljes për Anëtarët e Këshillit të Shkollës  
 • Rregullorja Financiare
 • Politika Anti Mashtrimi dhe Korrupsioni
 • Rregullorja Mbrojtja Kundër Zjarrit
 • Plani i Trajnimit të Personelit mbi Procedurat Evitimi të Zjarrit
 • Regullorja për Sigurinë në Punë, Mbrojtje Shëndetësore të të Punësuarve dhe Ambientit të Punës
 • Mjekësi/Politikat e Urgjencës dhe Procedurat; Plani Menaxhimi i Krizave (Evakuimi)
 • Politika e Pagave për Personelin e Shkollës ILG
 • Mungesat e Nxënësve dhe Politikat për Punimin e Detyrave
 • Rregullorja për Pranimin/ Largimin e Nxënësve
 • Rregullorja e Shërbimit të Ushqimit
 • Rregullorja për Regjistrimin e të Huajve/ Vendorëve në Shkollën ILG
 • Rregullorja e Pushimit të Lehonisë
 • Shkolla ILG Pagesat dhe Politikat për Zbritjen e Çmimit në Pagesë
 • Shkolla ILG Rregullorja për Planin e Pagesave për Anëtarët e Personelit
 • Shkolla ILG  Doracaku për Personelin
 • Shkolla ILG  Rregullorja për Personelin e ILG-së 2015-2016
 • Rregullorja për Mbrojtjen e Fëmijëve
 • Rregullorja e Doracakut të Këshillit
 • Politika & Procedurat në Situatën e Bllokimit/Në rast sulmi
 • Politikat e Mediave Shoqërore     
Lista e fajlleve