Misioni, Vizioni & Vlerat

Misioni, Vizioni & Vlerat
Misioni
Misioni i Shkollës ILG është që të sigurojë  arsim cilësor në gjuhën angleze në të folur, duke stimuluar, kujdesin dhe mjedis të gjallë me një përzierje të ekuilibruar e programeve akademike dhe sociale.
 
Shkolla ILG ofron një platformë ku prindërit dhe mësimdhënësit  punojnë në partneritet për të fuqizuar fëmijët në shkollën fillore duke i aftësuar në jetë dhe krijuar një mendim që u lejon atyre për të përmbushur potencialin e tyre dhe të përgatiten për mundësitë e ardhshme të mësimit në mbarë botën.

 
 
Vizioni
Shkolla ILG ka për qëllim të vazhdojë zhvillimin si një institucion të akredituar ndërkombëtarisht që ofron,  arsimimin inovativ, e bazuar në teknologji, ofron arsimim të  shquar për fëmijët në të gjitha  fushat përkatëse, investon në personel, dhe vepron si një shembull frymëzues për institucionet e tjera arsimore.
 
Vlerat 
Shkolla ILG beson në krijimin e respektit të ndërsjellë për aftësitë e secilit, mendimet dhe arritjet, në mes të fëmijëve, personelit dhe familjeve, si dhe të respektit ndaj shoqërise dhe mjedisit.
 

Shkolla ILG beson në cilësinë-angazhimin në fushën e arsimit, strukturës së menaxhimit dhe përgjigjen e jashtme. në vendosjen e standarteve duke u bazuar në dialog, marrëveshje kolektive dhe proaktivitet individual.

Shkolla ILG beson në arsim përtej përmbajtjes thelbësore akademike, si dhe në kultivimin e zhvillimit të fëmijës në trup, mendje, zemër dhe në shpirt. Ajo gjithashtu beson në promovimin e aftësive jetësore të rëndësishme si një gatishmëri për zgjidhjen e problemeve.

Shkolla ILG beson në mësimin e stimuluar në mesin e te gjithe fëmijëve, në nivele të shumëfishta dhe duke i pajisur me stile të ndryshme të të mësuarit.

Shkolla ILG beson në fuqizimin si një mjet për promovimin e pronësisë, besimin, në përmirësimin dhe efektivitetin e vazhdueshëm në raportin shkollë-menaxhim dhe në klasa. Ne i ndihmojmë njëri-tjetrit: ILG beson në bashkëveprimin drejt qëllimeve të përbashkëta, mbështetjes dhe bashkëpunimit të ndërsjellë.
 
Shkolla ILG beson në vendimmarrjen e bazuar në parimet demokratike në klasë dhe në një nocion më të gjërë.
Lista e fajlleve