Vacancy Announcement -INTERN for Librarian / Teacher Assistant.

Vacancy Announcement -INTERN for Librarian / Teacher Assistant.

The International Learning Group School (ILG School) is a not-for-profit school, serving the needs of both the international and local community in Kosovo. 

ILG School’s mission is to provide quality education in an English speaking, stimulating, caring and playful learning environment while ensuring a well-balanced mix of academic and social programs. 

 

 
 
 
 
For the 2018/2019 school year, ILG School is opening the following vacancy:
 
____________________________________

 
Position/title:  INTERN for Librarian / Teacher Assistant.


Supervisor: ILG School Principal

Please submit your CV along with the cover letter to: jobs@ilg-ks.org


*Please note that the required professional specific qualification is required based on the Administrative Instruction of MEST Nr. 06/2015 for Normative Over Professional Staff of the General Education. 

____________________________________________________

Të akredituar ndërkombëtarisht
Të akredituar ndërkombëtarisht Akredituar nga AdvancED. Kurrikulën e bazuar në Common Core me instruksione në gjuhën Angleze. Gjuha shqipe e integruar në program.
Mësimdhënës të kualifikuar
Mësimdhënës të kualifikuar Mësimdhënës vendorë dhe ndërkombëtarë të kualifikuar në fëmijërinë e hershme, mësim dhënje dhe lëndë të veçanta.
Ndërtesë dhe ambiente moderne të të mësuarit
Ndërtesë dhe ambiente moderne të të mësuarit Një ndërtesë e re me në qendër nxënësin, kabinet i multimedias, sallën e laboratorit shkencorë, bibliotekë, mensë, ambiente të brendshme dhe të jashtme sportive dhe hapsirë lojërash.
Sukses për çdo nxënës
Sukses për çdo nxënës Ambient me qendër nxënësin me fokus zhvillimin tërësor të tijë duke përdorur testimin MAP dhe DRA për të përshtatur mësimdhënien për secilin nxënës.  Program të pasur të aktiviteteve pas shkollës,
Komunitet Vendor & Ndërkombëtar
Komunitet Vendor & Ndërkombëtar Komunitete të ndryshme dhe mbështetëse të shkollës që përfaqësojnë mbi 30 vende dhe 28 gjuhë.  PTA dhe Bordi angazhohen të i ndihmojnë prindërit të marrin pjesë në edukimin e femijëve.