Shkolla e Mesme e Ulët

Shkolla e Mesme e Ulët

Këtë vit ne hapim klasën e 7-të duke i ofruar fëmijëve tanë mundësinë për të vazhduar qasjen e tyre në një arsimim të shkëlqyeshëm i cili plotëson standardet ndërkombëtare. Përveç lëndëve të studiuara në elementare, kurrikula përfshin gjeografinë, gjuhën, historinë, shkencën, projektimin, dramën dhe gazetarinë. ILG vazhdon të garantojë mbështetjen për studentët ESL. Ne kemi për qëllim t'u sigurojmë studentëve tanë një përvojë të mësuar qe kombinon mësimin në klasë me mësimin në internet, që u lejon atyre të përparojnë me shpejtësinë e tyre.

Në koordinim me Bordin e Shkollës ILG, një strukturë e re me nivele te tarifave për shkollim ka hyrë në fuqi për 2018-2019 *.

Tarifat e reja mund të gjenden në vijim.

Nga viti 2018-2019, shkolla ILG do të ofrojë snack falas për studentët. 

Shkolla e Mesme e Ulet

(Klasa   6 dhe 7)

 

Pagesa Vjetore

 

8:00 - 3:00pm

 

€6,800 – €9,200

 Ne i inkurajojmë prindërit e rinj për të caktuar një takim me drejtorin e shkollës sonë në info@ilg-ks.org dhe për të vizituar shkollën për të mësuar më shumë në lidhje me programin mësimor dhe klasat, regjistrimin dhe tarifat e shkollës.

 

 


Të akredituar ndërkombëtarisht
Të akredituar ndërkombëtarisht Akredituar nga AdvancED. Kurrikulën e bazuar në Common Core me instruksione në gjuhën Angleze. Gjuha shqipe e integruar në program.
Mësimdhënës të kualifikuar
Mësimdhënës të kualifikuar Mësimdhënës vendorë dhe ndërkombëtarë të kualifikuar në fëmijërinë e hershme, mësim dhënje dhe lëndë të veçanta.
Ndërtesë dhe ambiente moderne të të mësuarit
Ndërtesë dhe ambiente moderne të të mësuarit Një ndërtesë e re me në qendër nxënësin, kabinet i multimedias, sallën e laboratorit shkencorë, bibliotekë, mensë, ambiente të brendshme dhe të jashtme sportive dhe hapsirë lojërash.
Sukses për çdo nxënës
Sukses për çdo nxënës Ambient me qendër nxënësin me fokus zhvillimin tërësor të tijë duke përdorur testimin MAP dhe DRA për të përshtatur mësimdhënien për secilin nxënës.  Program të pasur të aktiviteteve pas shkollës,
Komunitet Vendor & Ndërkombëtar
Komunitet Vendor & Ndërkombëtar Komunitete të ndryshme dhe mbështetëse të shkollës që përfaqësojnë mbi 30 vende dhe 28 gjuhë.  PTA dhe Bordi angazhohen të i ndihmojnë prindërit të marrin pjesë në edukimin e femijëve.