Tuition Fees

Tuition Fees

In coordination with the ILG School Board, the tuition fee structure is approved for 2019-2020*.

The rates can be found below and will include a daily snack and after-school activities.

Tuition Fees can be paid in two equal installments, the first by 15 August 2019 and the second by 1 December 2019.

Annual Tuition Fee in Euros (€)

Category

Ages of students

2019-2020 Tuition Fee 

Out of pocket payers

0% to 40% covered by employer

Payers with 41% to 90% covered by employer

Payers with 91% to 100%

covered by employer 

Tuition Reduced Rate 

Tuition Tiered Rate

Tuition Standard Rate

Pre-school

Crèche short day - until 12.30 

Ages 1-2

3 050 

4 150

4 150

Crèche long day - until 15.00 

4 300 

5 800 

5 800

Toddlers short day - until 12.30 

Ages 2-3

3 050 

4 150

4 150

Toddlers long day - until 15.00 

4 300 

5 800 

  5 800

Pre-kindergarten

Ages 3-4

4 450

6 200

  6 200

Kindergarten 

(formerly second-year Pre-k)  

Ages 4-5

4 450

6 200

6 200

Pre-primary 

(formerly Kindergarten)

Ages 5-6

4 900

7 500

10 000

Elementary

Grades 1 to 5 

Ages 6-11

6 100

9 500

15 500

Secondary

Grades 6 to 9

Ages 11-15

6 800

9 500

15 500

    
*Please fill in the below Tuition Questionnaire (above) and contact the office to see which rate applies to you.

If you have any questions, please contact: info@ilg-ks.org
 

Kërkesat e regjistrimit
Kërkesat e regjistrimit
Shkolla ILG pranon aplikime për vitin shkollor 2019/2020. Për të aplikuar, ju lutem plotësoni formularin e aplikimit, të vendosur në linkun e mëposhtëm, dhe dorrëzoni aplikacionin tuaj me kopje të dokumenteve të nxënësit të paraqitur si në vijim: 

 

- Pasaporta /Certifikata e Lindjes
- Kartela e Regjistrimit të Vaksinimit
- Sigurimi shëndetësor 
- Raporti i mëparshëm i shkollës

 

Pas pranimit të aplikacionit tuaj, administrata e shkollës do të dërgojë një konfirmim dhe kërkesë për pagesë në tarifën e pakthyeshme të regjistrimit prej 300 Euro me qëllim të finalizimit të regjistrimit të fëmjës tuaj.
 
 
Ju lutemi të dërgoni aplikacionin tuaj në: info@ilg-ks.org
 
Shkolla ILG do të vazhdojë të zgjerojë shkollën e mesme të ulët dhe jemi të lumtur të njoftojmë se do të hapim klasën e 9-te për vitin akademik 2019-2020.  
Shkarko: Kërkesat e regjistrimit
Këstet e pagesës së shkollimit
Këstet e pagesës së shkollimit

Në koordinim me Bordin e Shkollës ILG, një strukturë e re e tarifave për shkollim miratohet për 2019-2020 *.

 
Normat e reja mund të gjenden më poshtë dhe gjithashtu do të përfshijë një aktivitet të përditshëm dhe aktivitete pas shkollës.
 
Pagesa e shkollimit mund të paguhet në dy këste të barabarta, e para deri më 15 gusht 2019 dhe e dyta deri më 01 dhjetor 2019.


Cerdhe fëmijësh

 

(1 vjeç))

Pagesa Vjetore

8:00 - 12:30pm

€3,050

8:00 - 3:00pm

€4,300

Toddler

(2 years old)

Pagesa Vjetore

8:00 - 12:30pm

€3,050

8:00 - 3:00pm

€4,300

Para Shkollor

(3 vjeç)

Pagesa Vjetore

8:00 - 3:00pm

€4,450

Kopshti i fëmijëve

(4 vjeç)

Pagesa Vjetore

8:00 - 3:00pm

€4,450

Parashkollor

(5 vjeç)

Pagesa Vjetore

8:00 - 3:00pm

Norma e reduktuar (0%-40%) e mbuluar nga punëdhënësi

€4,900

 

Shkalla e nivelit ( 41%-90%) e mbuluar nga punëdhënësi.

   €12,800

Norma standarde (91%-100%) e mbuluar nga punëdhënësi

€18,000

Shkolla Fillore

 

(Klasa 1 -5)

Pagesa Vjetore

8:00 - 3:00pm

Norma e reduktuar (0%-40%) e mbuluar nga punëdhënësi

€6,100

 

Shkalla e nivelit  (41%-90%) e mbuluar nga punëdhënësi

   €12,800

 

Norma standarde (91%-100%) e mbuluar nga punëdhënësi

     €18,000

 

Shkolla e Mesme e Ulet

 (Klasa 6 - 9)

Pagesa Vjetore

8:00 - 3:00pm

Reduced Rate (0%-40%) e mbuluar nga punëdhënësi

€6,800

Shkalla e nivelit  (41%-90%) e mbuluar nga punëdhënësi

   €12,800

 

Norma standarde (91%-100%) e mbuluar nga punëdhënësi

                                           €18,000

pasting

* Ju lutemi plotësoni pyetësorin e mëposhtem dhe kontaktoni zyrën për të parë se cila normë vlen për ju. 

 

Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutem kontaktoni:info@ilg-ks.org.

 

 

Shkarko: Këstet e pagesës së shkollimit
Informacione rreth transferit bankar
Informacione rreth transferit bankar

Të gjitha transaksionet e çmimit të pagesës për shkollim duhet të plotësohet nga transfertat bankare në llogarinë bankare vijuese. Ju lutemi të përfshihen të gjitha taksat e transferimit veçanërisht nëse është një transfer ndërkombëtar.
 
 Banka: ProCredit Bank, Prishtina
 Emri i Gjiroll: International Learning Group
 Nr. i Gjiroll.: 1110 1882 4500 0170
 Nr. IBAN.: XK051110 1882 4500 0170
 SWIFT KODI: MBKOXKPR
 
Adresa e degës kryesore:  Pro Credit Bank

Rruga Nëna Terezë Nr.16

10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Telefoni: +381 38 555 777       Fax: +381 38 248 777

Vëmendje: Ju lutemi  gjatë transferimit të pagesave shkollore vendosni  emrin e fëmijës tuaj në përshkrimin . 

 
Të akredituar ndërkombëtarisht
Të akredituar ndërkombëtarisht Akredituar nga AdvancED. Kurrikulën e bazuar në Common Core me instruksione në gjuhën Angleze. Gjuha shqipe e integruar në program.
Mësimdhënës të kualifikuar
Mësimdhënës të kualifikuar Mësimdhënës vendorë dhe ndërkombëtarë të kualifikuar në fëmijërinë e hershme, mësim dhënje dhe lëndë të veçanta.
Ndërtesë dhe ambiente moderne të të mësuarit
Ndërtesë dhe ambiente moderne të të mësuarit Një ndërtesë e re me në qendër nxënësin, kabinet i multimedias, sallën e laboratorit shkencorë, bibliotekë, mensë, ambiente të brendshme dhe të jashtme sportive dhe hapsirë lojërash.
Sukses për çdo nxënës
Sukses për çdo nxënës Ambient me qendër nxënësin me fokus zhvillimin tërësor të tijë duke përdorur testimin MAP dhe DRA për të përshtatur mësimdhënien për secilin nxënës.  Program të pasur të aktiviteteve pas shkollës,
Komunitet Vendor & Ndërkombëtar
Komunitet Vendor & Ndërkombëtar Komunitete të ndryshme dhe mbështetëse të shkollës që përfaqësojnë mbi 30 vende dhe 28 gjuhë.  PTA dhe Bordi angazhohen të i ndihmojnë prindërit të marrin pjesë në edukimin e femijëve.