Upravni odbor ILG škole

Upravni odbor ILG škole

Upravni odbor ILG škole je zadužen za oblikovanje politike, sveukupnog razvoja strategije, i da garantuje učinak i finansijsku održivost ILG škole. Izvršni direktor je zadužen za upravu i administraciju ILG škole, u skladu sa zakonom i statutom ILG škole

Odbor deluje na osnovu kodeksa ponašanja koji odražava vrednosti škole, i naglašava da su najbolji interesi učenika, kao i dostignuća studenata, glavna briga Odbora. Sveukupna školska održivost vodi svaku odluku Odbora.
 

Upravni odbor ILG škole se sastoji od najviše 7 izabranih roditelja, direktora škole i jednog izabranog predstavnika osoblja. Izabrani članovi odbora su volonteri. Svi skupštinski članovi ILG škole koji nisu edukativno osoblje mogu biti kandidovani od strane skupštine na njenim redovnim sastancima. Odbor među svojim članovima bira predsednika, potpredsednika, sekretara i blagajnika.

Odbor je odgovoran, i mora da izveštava lokalnu školsku zajednicu i Ministarstvo prosvete. Odbor informiše školsku zajednicu povodom njenih aktivnosti na redovnim skupštinskim sastancima i putem komunikacije sa sekretarom odbora.

Odbor se redovno sastaje, najmanje jednom mesečno tokom akademske godine. Za sveobuhvatne istraživačke i ilustrativne zadatke, Upravni odbor osniva komisije koji se Odboru obraćaju povodom informacija ili odluka.

Ovogodišnje komisije su:
 •      Prikupljanje sredstava
 •      Revizija statuta
 •      Školska lokacija i objekat
 •      Školarina

Kako bi se olakšalo širenje ILG škole, Odboru i školskoj upravi pomaže komisija za osmišljavanje (enterijer i eksterijer), komisija za kafeteriju, komisija za otvoreni dan, bibliotekarska komisija i marketinška komisija.

Slobodna mesta u Odboru

ILG škola ohrabruje raznoliki sastav odbora ILG škole, sa članstvom koje kolektivno uživa veštine koje su potrebne kako bi se odgovorilo na odgovornosti koje su im poverene. Slobodna mesta se oglašavaju putem e-maila svim skupštinskim članovima.

Strateško planiranje

Odbor je odgovoran za razvoj dugoročnog strateškog plana ILG škole uz učešće ključnih aktera ILG škole. Strateški plan se usklađuje sa misijom, vizijom i vrednostima ILG škole; i fokusira se na učenje i dobrobit učenika. Na osnovu strateškog plana, Odbor razvija svoje godišnje planove za poboljšanje škole koji se odražavaju u godišnjim budžetima.

Politika

Upravni odbor ILG škole je zadužen za kreiranje politike i sveukupnog upravljanja i vođenja ILG škole, u skladu sa zakonom i statutima ILG škole. Izrada nacrta školske politike se može preneti na komisije i članove školskog osoblja. Odbor potom razmatra i odobrava nacrte. Izrada nacrta politike i procesi revizije prate uobičajeni pristup u izradi politike.

Usvojene i izrađene politike:

 • Kodeks ponašanja članova školskog odbora  
 • Finansijska politika
 • Politika za borbu protiv prevare i korupcije
 • Uredba o zaštiti od požara
 • Plan obuke zaposlenih za procedure gašenja požara
 • Pravilnik o bezbednosti na radu, zdravstvenoj zaštiti zaposlenih i radnom okruženju
 • Politike i procedure u medicinskim/hitnim slučajevima; plan kriznog upravljanja (plan za evakuaciju)
 • Platna politika za osoblje ILG škole
 • Politika odsustvovanja učenika i nadoknađivanja školske nastave
 • Politika prijema/smeštanja i razrešenja učenika
 • Politika dostavljanja hrane
 • Politika upisa u ILG školu za strance/lokalce
 • Politika za porodiljsko odsustvo
 • Politika povodom školarine i popusta ILG škole 
 • Politika ILG škole povodom plana plaćanja školarine za zaposlene
 • Priručnik ILG škole za osoblje
 • Politika ILG škole za ILG osoblje 2015-2016
 • Politika zaštite dece
 • Politika rukovođenja
 • Politika i postupci u slučaju zaključavanja/napada
 • Politika društvenih medija
Letnji sajam i roštilj
11.06.2019 | 08:53
Sajam nauke
07.06.2019 | 13:41
Grade 5 razreda
07.06.2019 | 13:28
Dan djece
28.05.2019 | 11:01
Bee Day
14.05.2019 | 09:25
Letnji kamp
07.05.2019 | 14:33
Otvoren dan
03.05.2019 | 23:27
Informativna sesija kurikuluma
03.04.2019 | 10:15